Chương trình Hợp tác Quản lý không lưu tại Việt Nam với Công ty NAVBLUE S.A.S/Airbus: Họp tiến độ dự án khu vực sân bay Nội Bài