Cơ quan Quản lý bay Lào thăm và làm việc tại Tổng công ty