Công bố ngân hàng câu hỏi huấn luyện, ôn thi nâng bậc khối Không lưu và Tìm kiếm cứu nạn Hàng không