Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và bổ nhiệm Tổng Giám đốc TCT Quản lý bay Việt Nam