Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM