Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Không lưu, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.