Công bố quyết định kéo dài thời gian giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Hữu Gia