Công bố Quyết định thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam