Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty