Công đoàn GTVT Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19