Công tác bảo đảm cho hoạt động bay hiệu chuẩn tại sân bay Vân Đồn