Công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Công ty Quản lý bay miền Trung