Công tác huấn luyện tại Công ty Quản lý bay miền Trung trong và sau thời gian giãn cách xã hội