Công tác quản lý an toàn theo quan điểm ICAO, CANSO và Tổng công ty