Công ty Airways New Zealand làm việc với Ban Tài chính Tổng công ty