Công ty QLB miền Bắc tổ chức thành công Hội nghị Người lao động và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất