Công ty Quản lý bay miền Nam: Quyết tâm vượt qua đại dịch