Công ty Quản lý bay miền Bắc: Hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy