Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến hệ thống quản lý an toàn, chính sách an toàn