Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018