Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức khóa huấn luyện định kỳ năm 2020 cho kiểm soát viên không lưu