Công ty Quản lý bay miền Nam: Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ đài Kiểm soát không lưu Cà Mau và đài Kiểm soát không lưu Cần Thơ