Công ty Quản lý bay miền Nam: Hội nghị Sơ kết về Công tác An toàn 06 tháng đầu năm và triển khai công tác An toàn 06 tháng cuối năm 2022