Công ty Quản lý bay miền Nam: Họp mặt thân mật kỷ niệm ngày Kiểm soát không lưu thế giới và ngày Phụ nữ Việt Nam