Công ty Quản lý bay miền Nam làm tốt công tác phòng chống cháy nổ