Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu cho Phó Giám đốc Đoàn Trí Dũng