Công ty Quản lý bay miền Trung: Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018