Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn năm 2022