Công ty Quản lý bay miền Trung: Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua doanh nghiệp 2