Công ty Quản lý bay miền Trung: Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân