Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay hoàn thành cung cấp và lắp đặt Đài DVOR/DME Vân Đồn