Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay thực hiện chương trình xã hội từ thiện tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ