Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019