Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020