Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài: Cán bộ, nhân viên trực chốt tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19