Đài Kiểm soát không lưu Pleiku hoàn thành công tác chuyển đổi đưa vào hoạt động Phòng Thủ tục bay mới