Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa triển khai ứng phó dịch COVID-19 cấp độ 3