Đăng ký sử dụng tần số VHF phục vụ công tác điều hành bay