Chi bộ Đài Kiểm soát không lưu Liên Khương kết nạp Đảng viên mới