Đảng bộ Trung tâm Khí tượng hàng không tích cực tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII