Dạy cách học cho học viên - giải pháp cần thiết nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm Đào tạo - huấn luyện nghiệp vụ quản lý bay