Đẩy mạnh công tác thiết kế phương thức bay dân dụng và thiết kế vùng trời tại Việt Nam