Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Diễn tập an toàn thông tin năm 2021