Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam