Diễn tập ứng phó không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi