Điều hành theo phương thức mới - Khai thác dịch vụ giám sát không lưu tại các Đài KSKL Vinh và Cát Bi