Đoàn công tác Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Điện Biên