Đoàn công tác VATM tại New Zealand chúc mừng ngày 20/10