Đoàn khảo sát vị trí xây dựng, độ cao của đài Kiểm soát không lưu Rạch Giá