Đoàn lãnh đạo Bộ Giao thông và công chính Lào tới thăm Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam